УМОВИ УЧАСТІ

 1. Для вступу до МПС банку або небанківської фінансової установи, яка має документ (ліцензію, дозвіл тощо), виданий відповідно до законодавства країни її реєстрації, на підставі якого небанківські фінансова установа має право здійснювати переказ коштів без відкриття рахунків (далі – «заявник»), необхідно подати до Платіжної організації письмову заяву довільної форми. Зазначена заява повинна містити наступні обов’язкові дані: найменування заявника, найменування МПС та Платіжної організації, дата складання заяви, підпис керівника заявника (або іншої особи, належним чином уповноваженої на підписання документів від імені заявника), реквізити заявника.
 2. Після отримання даної заяви Платіжна організація укладає із заявником договір про конфіденційність, який визначає права й обов’язки заявника по відношенню до будь-якої інформації, що йому стала відомою на етапі підготовчої роботи щодо вступу до МПС.
 3. Після укладення договору про конфіденційність, заявник надає до Платіжної організації наступні документи:
 • копію належним чином зареєстрованого Статуту (в поточній редакції) (для юридичних осіб - резидентів).

Статут має бути прошитий, пронумерований і засвідчений підписами уповноважених осіб та печаткою юридичної особи (за наявності).

Примітка.У разі державної реєстрації статуту/ змін до статуту після 01.01.2016р. також надається копія «Опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії» або Лист юридичної особи про чинну редакцію Статуту, в якому зазначається код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації (до порталу електронних сервісів Міністерства юстиції https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch).

 • копію легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля Статуту (в діючій редакції) (якщо це передбачено законодавством країни реєстрації юридичної особи - нерезидента) або іншого документа відповідно до законодавства країни реєстрації юридичної особи - нерезидента, засвідчену нотаріально (для юридичних осіб - нерезидентів);
 • копію банківської ліцензії (для банків - резидентів);
 • копію легалізованої ліцензії центрального банку країни реєстрації банку - нерезидента (якщо це передбачено законодавством країни реєстрації банку - нерезидента), засвідчену нотаріально (для банків - нерезидентів);
 • копію Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (для небанківських фінансових установ - резидентів);
 • копію ліцензії Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (для небанківських фінансових установ - резидентів);
 • копію ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій (для небанківських фінансових установ – резидентів, які мають намір здійснювати транскордонні перекази коштів);
 • копію легалізованого або засвідченої шляхом проставляння апостиля документа (ліцензії, дозволу тощо), виданого відповідно до законодавства країни реєстрації заявника-нерезидента, на підставі якого небанківські фінансова установа - нерезидент має право здійснювати діяльність у сфері міжнародних переказів коштів, засвідчену нотаріально (для небанківських фінансових установ - нерезидентів);
 • копію Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • копію легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру чи реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента, засвідчена нотаріально (для юридичних осіб - нерезидентів);
 • копію довідки про взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби (форма 4-ОПП) (за наявності) (для юридичних осіб - резидентів);
 • копії документів на керівника юридичної особи:

- копію документів, що підтверджують повноваження керівника (протокол уповноваженого органу юридичної особи, наказ про призначення);

- копію документа, що посвідчує особу керівника заявника (для резидентів - копію сторінок паспорту громадянина України (включаючи реєстрацією місця проживання, фотографії, вклеєні в 25 і 45 років, і відомості уповноваженого органу про вклеювання фотографій) або посвідки на постійне місце проживання), паспорта чи документа, що замінює паспорт - для фізичних осіб - нерезидентів;

- копію документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (індивідуальний податковий номер) (в разі відсутності даного документа, в паспорті керівника - громадянина України повинна бути відмітка контролюючого органу про відмову від одержання ідентифікаційного номеру), для осіб-нерезидентів – документ, що підтверджує податкову резидентність.

 • копію довіреності, виданої на ім’я особи, уповноваженої на підписання документів від імені заявника, або копію іншого документа, який підтверджує зазначені повноваження, та документів, зазначених в п.п. 5.1.3.12.2 - 5.1.3.12.3 цих Правил (у випадку, якщо підписантом є довірена особа) (для юридичних осіб - резидентів);
 • копію легалізованої або засвідченої шляхом проставляння апостиля довіреності на виконання представницьких функцій тією або іншою особою в Україні, засвідчену нотаріально, та документів представника, зазначених в п.п. 5.1.3.12.2 - 5.1.3.12.3 цих Правил (для юридичних осіб - нерезидентів);
 • копію фінансової звітності за останній звітний рік та на останню звітну дату;
 • опитувальний лист юридичної особи.

Копії документів, що нотаріально не посвідчуються, мають бути засвідчені в установленому законодавством України порядку.

 1. Після подання повного пакету документів, Платіжна організація розглядає подані документи та вирішує питання про надання або відмову в наданні заявнику дозволу на вступ до МПС протягом 30 (тридцяти) календарних днів із дати одержання повного пакету документів. Про результати розгляду Платіжна організація письмово повідомляє заявника протягом 5 (п’яти) робочих днів після прийняття відповідного рішення. У разі відмови в прийнятті заявника до МПС Платіжна організація повідомляє його про причини відмови.
 2. Протягом 30 (тридцяти) календарних днів із моменту надання дозволу на вступ до МПС, заявник виконує підготовчі дії, необхідні для набуття статусу Учасника МПС (зокрема, відкриває необхідні рахунки в Розрахунковому банку тощо) та укладає з Платіжною організацією договір про участь у МПС. У тому випадку, коли у визначений цим пунктом строк, договір про участь у МПС не буде укладено, наданий Платіжною організацією дозвіл вважається анульованим.
 3. Датою вступу заявника до МПС (тобто датою отримання ним статусу Учасника МПС) є дата підписання з Платіжною організацією договору про участь у МПС. Учасник МПС має право здійснювати свою діяльність у рамках МПС після реєстрації даного Учасника МПС Національним банком України шляхом внесення відомостей про нього до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів платіжної інфраструктури.

Порядок припинення участі та виключення Учасника МПС, який порушує вимоги щодо участі в Платіжній системі або більше їм не відповідає.

 

 1. Усі Учасники МПС можуть припинити участь у МПС за власним бажанням або з підстав, передбачених Правилами МПС.
 2. Припинення участі в МПС за власним бажанням Учасники МПС мають право ініціювати шляхом подання до Платіжній організації письмової заяви про припинення участі в МПС, не пізніше, ніж за 30 календарних днів до запланованої дати виходу зі складу учасників МПС. Зазначена заява повинна містити наступні обов’язкові дані: найменування Учасника МПС, найменування МПС та Платіжної організації, реквізити договору про участь у МПС, підстава припинення участі в МПС, дата складання заяви, запланована дата припинення участі в МПС, підпис керівника Учасника МПС (або іншої особи, належним чином уповноваженої на підписання документів від імені Учасника МПС), реквізити Учасника МПС. За бажанням Учасника МПС в заяві можуть додатково зазначатися й інші дані.
 3. При припиненні діяльності Учасника МПС в МПС в АПК МПС вноситься відповідна інформація про припинення участі Учасника МПС.
 4. Платіжна організація може ініціювати припинення участі в МПС із наступних підстав:
 • відкликання у Учасника МПС ліцензії (іншого документа для нерезидента), що дає право на здійснення переказів коштів;
 • виключення небанківської фінансової установи з Державного реєстру фінансових установ/ припинення діяльності небанківської фінансової установи;
 • ініціації щодо Учасника МПС процедури банкрутства, реорганізації, ліквідації, визнання Учасника МПС неплатоспроможним та/ або банкрутом у відповідності з чинним законодавством країни реєстрації Учасника МПС;
 • рішення вищого органу управління фінансовою установою про його реорганізацію чи ліквідацію;
 • застосування до Учасника МПС санкцій у відповідності з чинним законодавством України;
 • продовження існування підстав для призупинення участі Учасника МПС в МПС;
 • з інших підстав, які унеможливлюють подальше виконання Учасником МПС його функцій.
 1. Платіжна організація повідомляє Учасника МПС про припинення діяльності Учасника МПС в МПС повідомленням, яке направляється електронною поштою не пізніше наступного робочого дня після припинення, із зазначенням причин припинення.
 2. Припинення участі Учасника МПС в МПС тягне за собою наступні наслідки:
 • Платіжна організація, не пізніше наступного робочого дня після настання дати виходу Учасника МПС з МПС, зазначеної у відповідному письмовому повідомленні Учасника МПС або в день прийняття рішення про припинення діяльності в МПС, припиняє в АПК МПС прийом переказів коштів Учасника МПС та блокує можливість виплати переказів коштів, які призначені для виплати Учасником МПС.
 • Учасник МПС повинен перераховувати Платіжній організації всі суми, які належать до сплати.
 • Платіжна організація повинна перерахувати Учаснику МПС всі суми, які належать до сплати Платіжною організацією з урахуванням права Платіжної організації утримати кошті, що належать до перерахування Учаснику МПС, в цілях виконання обов’язків Учасника МПС перед Платіжною організацією.
 • Перекази коштів, відправлені Учасником МПС до припинення діяльності Учасника МПС в МПС, належать до видачі.
 • Перекази коштів, відправлені на користь Учасника МПС, до припинення діяльності Учасника МПС, підлягають поверненню Учасником-ініціатором Платникам (в разі, якщо перекази коштів були направлений безпосередньо на даного Учасника МПС).
 • Учасник МПС зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня після отримання повідомлення Платіжної організації про припинення його діяльності в МПС, припинити використання АПК МПС, позначень, вивісок та інших матеріалів, що містять найменування та логотип МПС та позначення себе як Учасника МПС, в тому числі, в рекламі, на сайті Учасника МПС, та в засобах масової інформації.
 1. Дані Правила та будь-які інші обов’язки Учасника МПС по відношенню до послуг щодо здійснення переказів коштів залишаються в силі та застосовуються до тих пір, поки всі незавершені послуги щодо здійснення переказів коштів не будуть завершені та поки не будуть проведені розрахунки по ним між Учасником МПС та Платіжною організацією, а також поки не будуть виконані всі інші обов’язки Учасника МПС, які пов’язані з його участю в МПС.
 2. Припинення участі Учасника МПС в МПС оформлюється відповідним договором про припинення дії договору про участь у МПС, який підписується Платіжною організацією з Учасником МПС. Якщо Учасник МПС не підписує зазначений договір протягом 5 (п’яти) робочих днів із дня отримання підписаного Платіжною організацією примірника, договір про припинення дії договору про участь у МПС вважається погодженим та підписаним Учасником МПС в день, наступний за останнім днем строку, відведеного на його підписання.

Платіжна організація має право:

 • визначати правила вступу до МПС та правила її роботи;
 • здійснювати контроль за виконанням Учасниками МПС та Користувачами договірних зобов’язань перед Платіжною організацією та Правил;
 • ініціювати припинення договорів про участь у МПС, у разі порушення Учасниками МПС своїх зобов’язань;
 • обмежити або припинити діяльність у МПС Учасника МПС у випадках, визначених Правилами та договором про участь у МПС;
 • установлювати перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю для МПС;
 • вимагати після розгляду спорів відшкодування збитків, завданих Учасником МПС Платіжній організації та/або іншому Учаснику МПС;
 • установлювати тарифи на послуги, що надаються в рамках МПС;
 • укладати договори з еквайрами для обслуговування операцій з електронними платіжними засобами.

Платіжна організація зобов’язана:

 • визначати правила роботи, вступу та виходу з МПС, вносить зміни та доповнення до Правил МПС, нормативної бази МПС;
 • здійснювати нагляд за виконанням Учасниками МПС та Користувачами Правил МПС та інших внутрішніх документів МПС;
 • визначати та забезпечувати діяльність та розвиток МПС;
 • визначати принципи побудови АПК МПС, технічні вимоги до його компонентів і забезпечувати їх розроблення, випробування, впровадження та розвиток;
 • забезпечувати генерацію, зберігання та поширення ключової інформації;
 • визначати порядок проведення взаєморозрахунків;
 • визначати перелік основних тарифів за надання послуг у рамках МПС, встановлювати та узгоджувати їх розміри, визначати порядок розподілу плати (винагороди);
 • визначати правила організації безпеки й забезпечувати нагляд за їх виконанням;
 • визначати ризики та методи управління ризиками;
 • визначати види обмежень, а також встановлювати системні обмеження щодо проведення операцій з переказу коштів;
 • визначати правила організації захисту інформації в МПС і забезпечує нагляд за їх виконанням;
 • надавати Учасникам МПС, Розрахунковому банку/ Розрахунковим банкам МПС та Користувачам вільний доступ до потрібної їм інформації, що не становить комерційної (банківської) таємниці;
 • сприяти врегулюванню конфліктних ситуацій та врегулюванню спорів;
 • здійснювати адміністративне керування МПС;
 • приймати рішення щодо можливості участі в МПС небанківських фінансових установ та банків і забезпечує укладання відповідних договорів про участь у МПС;
 • приймати рішення щодо припинення, обмеження або зупинення діяльності в МПС Учасника МПС;
 • представляти МПС у зовнішніх відносинах;
 • визначати маркетингову політику щодо розвитку МПС та забезпечує її проведення;
 • надавати послуги з переказу коштів на підставі ліцензії Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, на правах Учасника МПС;
 • в разі наміру під час надання послуг з переказу коштів, використовувати веб-сайт (веб-переглядач), комерційне (фірмове) найменування, торговельну марку/ знак для товарів та послуг, що відрізняються від її офіційного найменування, зобов'язана не менше ніж за 15 (п'ятнадцять) робочих днів до початку використання такого/ такої веб-сайта (веб-переглядача)/ торговельної марки письмово повідомити Національному банку України їх назву/позначення;
 • мати власний офіційний веб-сайт (веб-переглядача) і протягом 15 календарних днів із дня початку надання послуг повідомити Національний банк України про його адресу; протягом 15 календарних днів із дня зміни адреси власного офіційного веб-сайта повідомити про це Національний банк України;
 • після виникнення кожного порушення безперервності діяльності, Платіжна організація зобов’язана документально зафіксувати інформацію про:

- дату та час виникнення порушення безперервності діяльності платіжної системи;

- тривалість порушення безперервності діяльності платіжної системи;

- причини виникнення порушення безперервності діяльності платіжної системи;

- види послуг, на безперервність яких вплинуло порушення;

- заходи, ужиті для відновлення діяльності та недопущення надалі порушень безперервності діяльності платіжної системи.

Платіжна організація протягом трьох робочих днів після виникнення кожного порушення безперервності діяльності надавати Національному банку України інформацію, що зазначена вище.

Інформація про порушення безперервності діяльності платіжної системи надсилаються Національному банку України засобами системи електронної пошти Національного банку України (у разі підключення) або на паперовому носії засобами поштового зв’язку.

 • інші функції та обов’язки, передбачені Правилами та чинним законодавством України.

Права та обов’язки Учасників ПС:

 1. забезпечують надійне функціонування та обслуговування відповідних компонентів АПК Учасників МПС, за допомогою яких здійснюються виконання його функціональних обов’язків;
 2. проводять розрахунки з Учасниками МПС та Користувачами згідно з договірними зобов’язаннями та дотриманням вимог законодавства України; зобов’язані своєчасно (відповідно до Правил МПС, згідно з договірними зобов’язаннями та з дотриманням вимог законодавства України) здійснювати перекази та проводити розрахунки;
 3. здійснюють якісне обслуговування Користувачів згідно з договірними зобов’язаннями та Правилами;

4 визначають та встановлюють плату (винагороду), обмеження (ліміти фінансових трансакцій) за операціями, які вони здійснюють, та перелік послуг, які надають;

 1. вносять вступний внесок у порядку та розмірах, визначених договором про участь у МПС;
 2. підтримують розмір частки в Страховому фонді МПС;
 3. забезпечують конфіденційність інформації відповідно до укладених договорів;
 4. дотримуються вимог законодавства країни реєстрації Учасника МПС з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
 5. повідомляють інших Учасників МПС про помилкові/неналежні перекази коштів, Платників та Отримувачів зазначених переказів коштів;
 6. Учасник МПС зобов’язаний забезпечити відображення інформації про кожну операцію з приймання готівки для подальшого переказу та розрахунків між Учасниками МПС або Учасників МПС з Отримувачами в системі обліку Платіжної організації та в системі автоматизації банку, що обслуговує Учасника МПС/Розрахункового банку у той самий операційний день (у разі здійснення ініціювання переказу коштів Платником протягом операційного часу) або не пізніше наступного операційного дня (у разі ініціювання переказу коштів після закінчення операційного часу);
 7. Учасник МПС який під час надання послуг з переказу коштів має намір використовувати веб-сайт (веб-переглядач), комерційне (фірмове) найменування, торговельну марку/ знак для товарів та послуг, що відрізняються від його офіційного найменування, зобов'язаний не менше ніж за 15 (п'ятнадцять) робочих днів до початку використання такого/ такої веб-сайта (веб-переглядача)/ торговельної марки письмово повідомити Національному банку України їх назву/позначення. Копія такого повідомлення надається до Платіжної організації;
 8. Учасники МПС, які використовують комерційне найменування/ торговельну марку/ знак для товарів та послуг, що відрізняються від найменування платіжної системи, послуги якої надаються, зобов’язані під час надання послуг із переказу коштів та/ або їх рекламування зазначати найменування платіжної системи перед комерційним найменуванням/ торговельною маркою/ знаком для товарів та послуг. Найменування платіжної системи подається шрифтом та/ або розміром не менше половини розміру шрифту та/ або розміру, яким подано комерційне найменування/ торговельну марку/ знак для товарів та послуг;
 9. зобов’язаний мати власний офіційний веб-сайт (веб-переглядача) і протягом 15 календарних днів із дня початку надання послуг повідомити Національний банк України про його адресу; протягом 15 календарних днів із дня зміни адреси власного офіційного веб-сайта повідомити про це Національний банк України;
 10. Учасники МПС після виникнення кожного порушення безперервності діяльності зобов’язані документально зафіксувати інформацію про:
 • дату та час виникнення порушення безперервності діяльності платіжної системи;
 • тривалість порушення безперервності діяльності платіжної системи;
 • причини виникнення порушення безперервності діяльності платіжної системи;
 • види послуг, на безперервність яких вплинуло порушення;
 • заходи, ужиті для відновлення діяльності та недопущення надалі порушень безперервності діяльності в платіжній системі.

Учасники МПС зобов’язані протягом трьох робочих днів після виникнення кожного порушення безперервності діяльності надавати Національному банку України інформацію, зазначену вище. Інформація про порушення безперервності діяльності платіжної системи за наведеними вище показниками надсилаються Національному банку України засобами системи електронної пошти Національного банку України (у разі підключення) або на паперовому носії засобами поштового зв’язку.

 1. має право укладати договори з еквайрами для обслуговування операцій з електронними платіжними засобами;
 2. подає Платіжній організації заявку на підключення до МПС Отримувача, з яким було укладено відповідний договір;
 3. В організаційній структурі Учасника МПС має бути передбачений структурний підрозділ, відповідальний за взаємодію з Платіжною організацією МПС (за відсутності структурного підрозділу, Учасник МПС має визначити серед своїх працівників особу, відповідальну за взаємодію з Платіжною організацією).
 4. В зв’язку з тим, що Платіжна організація є небанківською фінансовою установою, яка має ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, у взаємовідносинах/взаєморозрахунках з іншими Учасниками МПС та Користувачами МПС, вона виконує функції, має права та обов’язки, передбачені Правилами МПС для Учасників МПС.

Порядок вирішення спорів, що виникають у Платіжній системі

 

 1. Першим етапом вирішення спорів між Учасниками МПС, між Учасниками МПС та Платіжною організацією, Розрахунковим банком/ Розрахунковими банками, Користувачами МПС, що виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання ними своїх зобов’язань відповідно до умов укладених договорів, є переговори. Для отримання необхідної інформації сторони спорів мають право звертатися з запитами один до одного, або до Платіжної організації, у разі необхідності.
 2. Платіжна організація, у разі потреби, має право отримати будь-яку необхідну інформацію в Учасників МПС та/або Користувачів МПС, яка стосується спору.
 3. Платіжна організація, Учасники МПС та Користувачі МПС, Розрахунковий банк/ Розрахункові банки, які отримали відповідний запит про надання необхідної інформації, зобов’язані розглянути цей запит та не пізніше 10 робочих днів надати відповідну інформацію (за наявності).
 4. Для розгляду та вирішення спорів, що виникають у рамках МПС, Платіжною організацією може створюватися комісія з вирішення спорів.
 5. Комісія з вирішення спорів зобов’язана оперативно (у строк до одного місяця) розглянути спір та прийняти відповідне рішення. Із цією метою комісія має право проводити відповідні перевірки із залученням представників сторін спору та отримувати інформацію, необхідну для прийняття обґрунтованого рішення. Рішення комісії приймається більшістю голосів, є обов’язковим до виконання для сторін спору та може бути оскаржене до суду в порядку, передбаченим чинним законодавством України, якщо Учасники МПС та Користувачі МПС є резидентами, та в порядку та відповідно до вимог, передбачених законодавством країни реєстрації Учасника МПС - нерезидента та Користувача МПС - нерезидента, або законодавством реєстрації одного з них (за їх вибором), якщо спір виник між Учасником МПС - нерезидентом та Користувачем МПС - нерезидентом.
 6. Окрім способів, зазначених вище, для вирішення спору сторони спору мають право звернутися до суду, відповідно до законодавства країни реєстрації Учасника МПС.
 7. Виникнення спорів у рамках МПС не повинно впливати на виконання належним чином ініційованих операцій переказу коштів. У разі виникнення ризику невиконання фінансової операції внаслідок виникнення спору, Платіжна організація має право прийняти рішення про виконання відповідної операції з переказу коштів за рахунок власних коштів, або можуть бути використані кошти Страхового фонду в порядку, передбаченому цими Правилами.